ماشين هاي الكتريكي مخصوص- ترم 941    
    ش دانشجو تمرین و کوییز 2 میان ترم 6 آزمایشگاه 2 پایان ترم 10 جمع     
    90111001 1.50 4.98 1.70 7.86 16.04    
    91111009 2.00 4.86 2.00 8.00 16.86    
    90111010 1.70 3.84 1.80 7.50 14.84    
    91111024 1.90 4.02 2.00 8.57 16.49    
    91111025 2.00 5.22 1.60 7.14 15.96    
    91111028 1.80 3.66 1.60 8.21 15.27    
    91111029 1.80 4.14 1.60 6.43 13.97    
    91111039 2.00 4.92 1.60 7.86 18.38    
    91111041 1.90 5.64 2.00 8.93 18.47    
    89213128 1.20 4.32 1.70 4.29 11.51    
    90111062 1.85 4.50 1.80 7.86 16.01    
    89213136 1.50 2.00 0.00 6.43 9.93    
    91111047 1.90 4.86 1.60 8.75 17.11    
    91111048 1.80 4.62 2.00 7.50 15.92    
    91111049 2.00 4.98 2.00 7.14 16.12    
    91111050 1.90 4.02 1.70 8.57 16.19    
    91111051 1.90 4.44 1.50 6.79 16.63    
    90111072 1.50 5.16 1.70 7.50 15.86    
    91111076 2.00 5.58 2.00 9.64 19.22    
    91111053 2.00 4.26 1.70 6.79 14.75    
    91111054 1.90 3.96 1.60 7.14 14.60    
    90111076 1.50 4.68 1.90 7.86 15.94    
    91111058 1.70 4.32 1.80 6.79 14.61    
    91111062 1.50 4.44 1.60 6.79 14.33    
    91111069 2.00 5.58 2.00 9.46 19.04    
    90111099 1.75 5.34 1.70 4.29 13.08    
    91111073 1.90 4.50 1.60 9.64 17.64    
    94242132 1.70 3.24 1.90 2.86 9.70    
                   
    باسلام              
    تاثیر حضور و فعالیت در کلاس در نمرات نهایی اعمال خواهد شد  
    نمرات بر روی نمودار نمیرود زیرا نمره ماکزیمم رو به کامل وجود دارد.   
    نمرات بر روی سایت گلستان قرار خواهند گرفت  
    لطفا از اعتراض بیمورد و یا درخواست نابجا خودداری نمایید.    
    در صورت مشكل خاص يا اشتباه ، حداكثر تا 48 ساعت ايميل بزنيد.   
        موفق باشيد