درس تولید و نیروگاه ترم 3972
شماره دانشجو میان ترم از 7  تمرین از 3 پایان ترم از 10 جمع نمره از 20  
94242012 5.77 2.1 6.25 14.12  
94242014 5.11 0 4.25 9.36  
94242018 6.21 2.7 8.875 17.785  
94242050 5.77 3 6.75 15.52  
94242051 6.82 2.1 4.5 13.42  
94242056 2.45 0 5.75 8.2  
94242067 5.6 1.35 6.5 13.45  
94242076 5.07 2.1 5.25 12.42  
94242090 5.95 3.3 6.875 16.125  
94242097 4.24 0 4.375 8.615  
94242100 6.3 0.75 5.375 12.425  
94242107 2.71 1.35 1.75 5.81  
94242108 5.42 0.75 4.125 10.295  
94242125 5.81 1.8 3.375 10.985  
94242127 5.68 3 5.625 14.305  
94242129 3.5 0.45 4.375 8.325  
           
           
           
دانشجویانی تمرین فایل صوتی را ارئه داده اند نمره ای تشویقی علاوه برنمرات تمرین،  به ایشان تعلق گرفته است. 
باتوجه به بودن نمره بالا، بردن روی نمودار تاثیری برای افراد زیر 9.35 نخواهد داشت. 
لطفا در این لحظه از زمان درخواست پروژه و یا نمره اضافه غیر معقول ننمایید. 

مهلت اعتراض از طریق ایمیل: 24 ساعت